۵ گام مثبت برای رسیدن به خود واقعی تان

در ذهن خودم، حالتی بهتر و ایده آل از خودم به تصویر می کشم که صاحب روحی آزاد، الهه ای غیرمتعارف با توانایی بسیار بالا ست. زن درون ذهنم برای هر چیزی آماده است! و اما من واقعی ام چطور؟ تقریبا بی شباهت به زن تصوراتم! واقعیت این است که اکثر ماها یک ” خود ایده... 

آخرین مطالب