۵ کاخ سلطنتی اروپا

معماری کاخ های سلطنتی اروپا جدا از اینکه ساخت آنها متعلق به کدام دوره باشد بستگی به شرایط آب و هوایی کشوری که در آن احداث شده اند، دارد. به همین دلیل معماری کاخ ها و قصرهای قاره سبز بسیار متنوع است. اینها ۱۰ کاخ معروف و دیدنی اروپایی هستند: ۱- کاخ رویایی... 

آخرین مطالب