اصول دین

اصول دین دین مقدّس اسلام پنج اصل دارد به نام اصول دین: ۱- توحید ۲- عدل ۳- نبوت ۴- امامت ۵- معاد ۱- توحید توحید که زیربناى جهانبینى اسلامى است، همان شناخت خدا به دور از هر پیرایه، افسانه و جداى از هر آلودگى و ناتوانى است، نظام شگرف جهان، گواهى راستین بر وجود... 

آخرین مطالب