۳ قدم برای یک زندگی رضایت بخش در کنار همسر

همه ما نیازهای متفاوتی داریم که نشان دهنده تفاوت در شدت نیازهای انسان هاست، از این رو نمی توان هیچ انسانی را به خاطر داشتن شدت نیازش یا میل کمتر به نیازی، سرزنش کرد؛ همانطور که نمی توان کسی را به خاطر ترجیح غذایی بر غذای دیگر سرزنش کرد. به دلیل اینکه نیازها... 

آخرین مطالب