ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی تقلبی را چگونه تشخیص دهیم؟

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک: وقتی که ایران چک مقابل نور قرار گیرد از هر دو طرف باید تصویر شفافی از فردوسی دیده شده همچنین عدد یک میلیون نیز به وضوح قابل‌رویت باشد. با گذشت حدود ۲ ماه از بازگشت ایران‌چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی به چرخه پولی کشور اسکناس‌های... 

آخرین مطالب