“شب اول قبر” از چه زمانی است و چقدر طول می کشد؟

از کتاب دعوات قطب راوندی نقل شده است که؛ هرگاه میتی دفن شد، بر قبر او سه بار این جمله را بخوانند، خداوند عذاب را از او تا روز دمیده شدن صور برمی دارد، اللهم انی اسئلک بحق محمد و آل محمد ان لا تغذب هذا المیت زمانی که مرده را دفن می کنند شب اول قبر از چه زمانی... 

آخرین مطالب