کد مطلب: 5280 | زمان انتشار: ۱۳:۰۹:۳۳ - دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۲ | ۲ نظر | دفعات مشاهده : 35,857 | پرینت از مطلب پرینت از مطلب |

بیمارستان میلاد/راهنمای طبقات ساختمان مرکزی بیمارستان میلاد/نقشه های بیمارستان میلاد

 بیمارستان میلاد/راهنمای طبقات ساختمان مرکزی بیمارستان میلاد/نقشه های بیمارستان میلاد

بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد
بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد

بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد

راهنمای طبقات ساختمان مرکزی بیمارستان میلاد

راهنمای طبقات ساختمان درمانگاه

همکف:درمانگاه شبانه روزی، تزریقات، داروخانه، فیزیوتراپی، آزمایشگاه، طب هسته ای، گفتاردرمانی ، اودیولوژی، آژانس، پذیرش سرپایی، نماینده بیمه، پیگیری حضوری، انتقال خون،داروخانه، لوازم بهداشتی وآرایشی، امور مالی، بخش آنژیوگرافی،اتاق پلیس، مهدکودک، بوفه.

طبقه۱: بخش اسکوپی، آزمایشگاه فیزیولوژی، بانک خون، آزمایشگاه اورژانس، تحریرات، بخش دیالیز.

طبقه۲: درمانگاه: چشم، گوش وحلق وبینی، عینک سازی، دندانپزشکی.

طبقه۴درمانگاه: زنان، اطفال، آنژیوگرافی، ارتوپد، جراحی، ارولوژ، دپارتمان تغذیه.

طبقه۵: درمانگاه: لیزر، داخلی، گوارش، خون، ریه، عفونی، روماتولوژ، هماتولوژ.

طبقه ۶: درمانگاه: جراحی مغز واعصاب، پروفسور اسماعیل اف، قلب، بیهوشی، داخلی مغز واعصاب، اعصاب وروان، روانشناسی، نوار مغز، نوار عصب و عضله، طب فیزیکی.

بخش های تخصصی – قلب

تعداد تخت ۳۷ و دارای اقدامات ذیل میباشد :

۱- نوبت دهی جراحی قلب دوشنبه و چهارشنبه ها ۱۲-۸ ظهر طبق الویت پزشک جراح

۲- بستری بیماران مستقیم طبق اولویت نوبت بستری بعدازظهرها

۳-انتقال بیماران ، اتاق عمل جراحی قلب صبحها

۴- پذیرش بیماران بعد از عمل جراحی قلب از بخش ICU.OH  صبحها

۵- ترخیص بیماران بعد از ترخیص جراح و داخلی قلب بعدازظهرها

بخش های تخصصی – ارتوپدی

تعداد تخت : ۳۶ تخت

متوسط اتاق بستری : ۵ روز

متوسط اشغال تخت : ۹۷ درصد

پذیرش به دو صورت انجام می پذیرد : ۱- اورژانس ۲- Elective  در حدود ۳۰ درصد

تعداد تخت : ۳۶ تخت

اتاق ها:  ۶ اتاق عمومی ۴ تخته ، ۲ اتاق عمومی ۳ تخته و ۶ اتاق خصوصی

موارد قابل بستری در این بخش شامل : تعویض مفاصل ، آرتروسکوپی مفاصل ، فیکساسیون انواع شکستگیها اعمال جراحی الیزارف ، اوگانسیان ، CTS  ، هالگوس والگوس ، ترمیم و باز سازی لیگامانهای زانو و درمان تحت تراکشن اکثر بیماران این بخش CBR  ( استراحت مطلق و Total Care  )هستند .

بخش های تخصصی – ارتوپدی

تعداد تخت : ۳۶ تخت

متوسط اتاق بستری : ۵ روز

متوسط اشغال تخت : ۹۷ درصد

پذیرش به دو صورت انجام می پذیرد : ۱- اورژانس ۲- Elective  در حدود ۳۰ درصد

تعداد تخت : ۳۶ تخت

اتاق ها:  ۶ اتاق عمومی ۴ تخته ، ۲ اتاق عمومی ۳ تخته و ۶ اتاق خصوصی

موارد قابل بستری در این بخش شامل : تعویض مفاصل ، آرتروسکوپی مفاصل ، فیکساسیون انواع شکستگیها اعمال جراحی الیزارف ، اوگانسیان ، CTS  ، هالگوس والگوس ، ترمیم و باز سازی لیگامانهای زانو و درمان تحت تراکشن اکثر بیماران این بخش CBR  ( استراحت مطلق و Total Care  )هستند .

بخش های تخصصی – ارتوپدی

تعداد تخت : ۳۶ تخت

متوسط اتاق بستری : ۵ روز

متوسط اشغال تخت : ۹۷ درصد

پذیرش به دو صورت انجام می پذیرد : ۱- اورژانس ۲- Elective  در حدود ۳۰ درصد

تعداد تخت : ۳۶ تخت

اتاق ها:  ۶ اتاق عمومی ۴ تخته ، ۲ اتاق عمومی ۳ تخته و ۶ اتاق خصوصی

موارد قابل بستری در این بخش شامل : تعویض مفاصل ، آرتروسکوپی مفاصل ، فیکساسیون انواع شکستگیها اعمال جراحی الیزارف ، اوگانسیان ، CTS  ، هالگوس والگوس ، ترمیم و باز سازی لیگامانهای زانو و درمان تحت تراکشن اکثر بیماران این بخش CBR  ( استراحت مطلق و Total Care  )هستند اعمال جراحی الیزارف ، اوگانسیان ، CTS  ، هالگوس والگوس ، ترمیم و باز سازی لیگامانهای زانو و درمان تحت تراکشن

بخش های تخصصی – قلب

تعداد تخت ۳۷ و دارای اقدامات ذیل میباشد :

۱- نوبت دهی جراحی قلب دوشنبه و چهارشنبه ها ۱۲-۸ ظهر طبق الویت پزشک جراح

۲- بستری بیماران مستقیم طبق اولویت نوبت بستری بعدازظهرها

۳-انتقال بیماران ، اتاق عمل جراحی قلب صبحها

۴- پذیرش بیماران بعد از عمل جراحی قلب از بخش ICU.OH  صبحها

۵- ترخیص بیماران بعد از ترخیص جراح و داخلی قلب بعدازظهرها

بخش های تخصصی – ارولوژی

تعداد تخت : ۳۶ تخت

تعداد اتاق: شامل ۶ اتاق خصوصی و ۴ تخت جهت خانمها و ۴ تخت اطفال ( ۲ عدد کوچک و ۲ عدد بزرگسال ) و ۲۲ تخت جهت آقایان

( تعداد ۸ تخت آن مخصوص بیماران نفرولوژی )

همچنین در این بخش بیمارانی که مشکلات دستگاه ادراری و یا کاندید عمل پیوند کلیه هستند بستری میشوند .

بخش های تخصصی – زنان و زایمان

بلوک زایمان :

دارای هشت تخت لیبر ، چهارتخت زایمان ، چهار تخت ریکاوری و یک تخت NST  و یک اطاق ایزوله موجود میباشد و جمعا دارای شش مانیتورینگ قلبی جنین میباشد . بخش بلوک زایمان دارای یک پزشک مقیم و یک پزشک آنکال زنان میباشد .

موارد بستری در این بخش : زایمان طبیعی ، سزارین های اورژانسی با شکم حاد ( کیست تخمدان ، EP ) مادران باردار تحت نظر ( دیابتی ، فشارخون ، و ۰۰۰ )

بخش زنان و زایمان ۱ :

تعداد تخت : ۳۶ عدد

تعداد تخت : ۳۰

بیمارانی که زایمان طبیعی داشته اند بعد از زایمان به این بخش منتقل میشوند . در این بخش طرح هم اتاقی مادر و نوزاد برقرار باشد ، بیمارانی که در طی حاملگی مشکلات بارداری نظیر ( مشکوک به درد زودرس ، مشکوک به خونریزی و غیره ۰۰۰ ) نیز بستری میشوند . نوزادان بستری در این بخش سالم و بدون مشکل میباشند و از شیر مادر تغذیه میشوند .

بخش زنان و زایمان ۲ :

دارای ۳۷ تخت  ، ۷ اطاق خصوصی که ۲ اطاق آن ایزوله و مابقی آن خصوصی میباشد . بقیه تختها در اطاقهای ۳ و ۴ تخته میباشد .

دارای ۲۵ پرسنل شامل : یک سرپرستار ، یک منسی ، ۱۶ پرستار و ۶ کمک بهیار میباشد .

کیسهای بستری در بخش سزارین و کورتاژ میباشد طرح Rooming  در این بخش اجرا میگردد . در ضمن کلیه پرسنل بخش خانم میباشد و از پذیرش همراه آقا در بخش معذوریم .

بخش های تخصصی – جراحی زنان

مراقبت پرستاری بیماران بستری در بخش جراحی زنان با تشخیص های ذیل عبارت است از :

آپاندیسیت ، کوله سیستیت و سنگ CBD  ، ایکتر انسدادی ، همورئید ، فیشر ، آبسه پری آنال ، کانسر Brast  ، معده ، مری ، روده بزرگ ، روده کوچک ، رکتوم ، تیروئیدیت ، و کانسر تیروئید ، هرنی ، اینگوینال ، نافی ، اینکانسره ، آبسه پرنال ، کلستومی و ایلئوستومی ، پارکی طحال ، کیست تخمدان ، لیپوم ، واریس پا ، واریس مری ، جراحی فک ، مولتیپل تروما ، انسداد روده ، توده برست و بای پس روده ، تومور پانکراس و پانکراتیت ، کیست هیداتیک و BCC  این بخش در طبقه ششم قرار گرفته است و کلیه پرسنل بخش خانم هستند ، ملاقات هر روز بعدازظهر ساعت ۲ الی ۴ آزاد میباشد .

بخش های تخصصی – جراحی مردان

کارهای انجام شده در بخش با توجه به بیماریهای موجود :

مراقبتهای پرستاری بیماریهای آپاندیسیت ، کوله سیستیت ، همورئید ، فیشر ، آبسه پره آنال ، فیستول آنال ، سینوس پایلویندال ، ژنیکوماستی ، کانسر مری ، معده ، روده بزرگ و کوچک ، تیروئیدیت ، هرنی ( اینگوینال ، نافی ، اینکارسره ، هیاتال ، انسزیونال ) ، واریس پا ، واریس مری ، جراحی فک ، M.T ، انسداد روده ، GOO  ، کلستومی ، ایلئوستومی ، ایکتر انسدادی ، کیست هیداتیک ، BCC  ، لیپوم ، پارگی طحال و ۰۰۰ پذیرش در این بخش از طریق اورژانس یا پذیرش بستری میباشد ، این بخش در طبقه ششم قرار گرفته است و دارای ۳۶ تخت فعال میباشد که تعداد ۴ تخت این بخش اتاقهای خصوصی و ۲ تخت ایزوله میباشد .

بخش های تخصصی – اطفال

بخش اطفال در طبقه چهارم بیمارستان میلاد قرار دارد دارای ۳۷ تخت فعال که شامل ۷ اتاق خصوصی ، شش اتاق دو تخته میباشد ، از کل تختها ۱۸ تخت مربوط به بیماران داخلی است ، اکثر بیماران بخش اطفال ، بیماران عفونی و جراحی های جنرال میباشد ، در بخش بیماران خون و شیمی درمانی و روماتولوژی بستری نمیشوند و به صورت سرپائی در درمانگاهها ویزیت میگردند .

بخش های تخصصی – دیالیز

بخش های تخصصی – بستری کوتاه مدت (Day care)

دارای ۳۰ تخت بعلاوه یک اتاق Pre  آقایان و یک اتاق Pre  خانم ها میباشد ، بیمارانی که در این بخش پذیرش میشوند از اتاق عمل اسکوپی و اورژانس میباشند و بیماران اتاق عمل جنرال مستقیما در این بخش پذیرش شده و به اتاق عمل فرستاده میشوند .

بیماران بستری در این بخش شامل موارد ذیل میباشد :

سینوس پایلویندال ، همورئید ، هرنی ، کیست پره آنال ، واریکوسل ، ارکیدوپکسی ، TUL  ، کاتاراکت ، آندسکوپی سینوس ، سپتوپلاستی ، ERCP  ، آندسکوپی ، لاپاراسکوپی ، کولونوسکوپی ، بیوپسی کبد ، خال برداری ، خارج کردن پین و پلاک ، آنتروپیون ، DCR  ، CTS  ، لوزه ، آپاندیسیت ، کله سیستیت ، توده برست

ضمنا طبق چارت تشکیلاتی بخش شامل یک سرپرستار و ۱۲ پرستار میباشد که ۲ نفر از پرستاران به بخشهای دیگر منتقل شده اند و در حال حاضر ۱۰ پرستار ، ۷ کمک بهیار در این بخش مشغول بکار میباشند .

بخش های تخصصی – خصوصی

بخش ۱۰ :

دارای ۲۳ تخت (۱۴ عدد دو تخته ، ۷ عدد خصوصی و دو اتاق اطفال) میباشد ، بیماران خانم میباشند(مگر در موارد خاص که آقایون نیز بستری میگردند) ، دارای بیمه های تکمیلی و یا آزاد و غیر بیمه میباشند .

انواع بیماران از جمله داخلی ( پنومونی ، DVT  ، کنترل قند خون ، CVA  و ۰۰۰ ) جراحی ( کله سیستکتومی ، آپاندکتومی ، گاستروباندینگ ، سپتوپلاستی ، TKR  و THR  ) و زنان ( سیستول ، TL  ، سزارین و ۰۰۰ ) و همچنین نوزادان بیماران سزارین بستری و ویزیت روزانه میگردند .

این بخش در طبقه دهم قرار گرفته است

ساعات ملاقات : از ساعت ۱۳

در این بخش طرح Rooming  اجرا میشود .

بخش ۹ :

بخش نهم واقع در طبقه نهم بیمارستان میباشد ، این بخش شامل ۲۳ تخت بستری میباشد و شاملهشت اتاق دو تخته ، و هفت اتاق تک تخته میباشد ، در این بخش بیماران خانم و آقا بستریمیشود . در این بخش بیماران داخلی ، جراحی و جنرال در این بخش بستری میشوند .

اکثر بیمارانیکه در این بخش بستری میشوند دارای بیمه تکمیلی میباشند . ضمنا بیماران آزاد نیز در این بخش بستری میشوند ، در این بخش پذیرش بیماران تامین اجتماعی انجام نمیگیرد ، بیماران در طبقه دهم بیمارستان بخش پذیرش میشوند ، این بیماران از طریق مطب یا درمانگاه پزشکان معرفی میشوند

ترخیص بیماران نیز در همان طبقه دهم انجام میگیرد ، پس از گرفتن برگه خروج و امضاء توسط پرستار بخش بیمار از بخش ترخیص است .

بخش ۱۱ B  :

بخش ۱۱ B  دارای ۲۳ تخت فعال میباشد ( ۷ اتاق خصوصی و ۸ اتاق دو تخته ) بخش پذیرای بیماران آقا و بیماریهای جنرال ( داخلی ، جراحی و ۰۰۰) میباشد ( در موارد استثناء بیماران خانم در اتاقهای خصوصی بستری میگردند ) بیماران تحت پوشش بیمه تکمیلی و یا بصورت آزاد بستری میگردند . بیمارانیکه فقط تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد نمیتوانند در بخش بستری گردند این بخش در طبقه یازدهم قرار گرفته و شماره تماس با بخش ۴۲۰۵  و ملاقات از ساعت ۲ الی ۴ آزاد میباشد .

بخش های فوق تخصصی – جراحی

تعداد تخت : ۳۶ تخت

تعداد پرستاران : ۱۶ نفر

تعداد کمک بهیاران : ۸ نفر

منشی  : یک نفر

خدمات : ۴ نفر

پذیرش بیماران از طریق پذیرش بستری و بخش اورژانس صورت میگیرد و موارد توراکس ، ارتوپدی ، اطفال ، ترمیمی و عروق در این بخش بستری میگردند .

بخش های فوق تخصصی – داخلی

تعداد تختهای عمومی : ۶ اتاق چهار تخته ، ۲ اتاق سه تخته و تعداد ۶ اتاق یک تخته خصوصی

دارای ۲۹ نفر پرسنل که شامل یک سرپرستار ، یک منشی و۲۰ پرستار و ۷ کمک بهیار میباشد .

پذیرش بیماران بخش فوق تخصص داخلی از طریق پذیرش بستری و اورژانس میباشد ،

موارد بستری : گوارش ، غدد ، آنکولوژی ، روماتولوژی ، ریه و داخلی

اقدامات لازم جهت بیماران :

بیماران روماتولوژی : سنجش تراکم استخوان ، فیزیوتراپی اندامها ، پونکسیون مایع مفصلی ، پالس تراپی ، MRI مربوطه

بیماران کانسری ریه COPD  و ریوی : ECG/CXRY  اسپیرومتری ، سونوگرافی ، برنکوسکوپی ، بیوپسی ریه ،  TAP  مایع پلور ، پاتولوژی ، اکوکاردیوگرافی ، ABG  ، اسکن هسته ای ، سی تی اسکن ، پرفیوژن ریه ، توراکوسکوپی ، HRCT

بیماران گوارشی : آندسکوپی ، کولونوسکوپی ، سونوگرافی CT SCAN  ، ERCP , MRCP , PTC ,  آنژیوگرافی مری و قلب ، کلانژیوگرافی

بیماران آنکولوژی : تزریق خون BMA , BMB

بیماران مغزواعصاب : CT/NCV/TCD  مغزواستخوان و MRI

بیمارن غددکنترل و چک قند خون ، پانسمانهای دیابتی و آموزش کنترل قند خون

بخش های ویژه – P.I.C.U

تعداد تخت : ۶ تخت

تعداد پرسنل پرستاری : ۱۲ پرستار ، ۴ کمک بهیار

بیمارانیکه در این بخش بستری میشوند :

تشنج ، پنومونی ، دیسترس تنفسی ، DK ، BT  ، اسکلوزیس ، کیفوز ، HT  ، آسم ، آسپیراسیون جسم خارجی ، گاستروآنتریت ، CP  ، کروپ ، گلین باره

بیمارانیکه از بدو تولد در NICU  بستری بوده و بعد از ۳۰ روزه شدن به PICU  منتقل میشوند : ورنیک هانمن ، هیدروسفال ، M.T  ، CF   ،

این بخش مراقبتهای ویژه کودکان میباشد از سن یکماهگی تا ۱۲ سالگی که در طبقه دوم قرار گرفته است

بخش های ویژه – N.I.C.U

بخش NICUA  :

دارای ۱۶ تخت با ۶ تخت فعال رسپیراتور و دارای یک اتاق ایزوله و یک اتاق تعویض خونمیباشد .

در این بخش مواردی شامل نوزادان بدحال پره ترم بین ۳۵-۲۵ هفته با تشخیص RDS  ، نوزادان بدحال که نیاز به جراحی دارند من جمله هرنی ، دیافراگم و آمفالوسل سپتی سمی  که در داخل بیمارستان میلاد متولد شده اند و پذیرش بیماران خارج از بیمارستان میلاد در این بخش صورت نمیگیرد .

بخش NICUB   :

با ظرفیت ۳۷ تخت که دارای ۴۳ پرستار ، ۱۰ کمک بهیار ، یک منشی و چهار نفر خدمات مراقبت میشوند . در طی ۲۴ ساعت شبانه روز ، پانزده پزشک مقیم متخصص اطفال که در هر شیفت حداقل دو نفر پزشک حضور دارند و روزانه بخش توسط یک نفر فوق تخصص نوزادان ویزیت میگردد .

بر حسب شرایط نوزاد اتاق ها به گروههای مختلفی تقسیم شده اند که به شرح ذیل میباشد :

۱- اتاق تریاژ نوزادان : تمامی نوزادان متولد شده در این اتاق ادمیت و کارهای اولیه انجام و سپس نوزاد بر حسب شرایط بالینی یا نزد مادر رفته یا بستری در بخش میگردند .

۲- اتاق بیماران ونتیلاتوری : در این اتاق که ۶ تخت ظرفیت دارد بیمارانی که پره مچور هستند و نیازمند به مراقبت با ونتیلاتور دارند بستری میگردند .

۳- اتاق بیماران تنفسی : در این اتاق که ۶ تخت ظرفیت دارد ، بیمارانی که اکسیژن تراپی میشوند بستری میگردند .

۴- اتاق نوزاد بیمار با ظرفیت ۶ تخت نوزادانی که با تشخیص هایپوگلیسمی SEPSIS  یا مشکلات جراحی بستری میشوند .

۵- اتاق بیماران اورژانس با ظرفیت ۶ تخت برای بیمارانی که از بیرون بیمارستان مراجعه میکنند .

۶- اتاق فتوتراپی با ظرفیت ۶ تخت که در آن نوزادان ایکتریک بستری و درمان میگردند .

۷- یک اتاق نیز تحت عنوان اتاق ایزوله برای موارد عفونی منظور شده است .

در این بخش مواردی نظیر RDS , SEPSIS  ، پره مچوریتی ، پنومونی ، بیماریهای مادرزادی قلب ، ناهنجاریهای مادرزادی ( شکاف لب ، شکاف کام ، آترزی مری ، آکستروفی مثانه ، دیافراگم ) هایپوگلیسمی و ایکتر بستری تحت درمان قرار میگیرند .

این بخش در طبقه دوم واقع شده است و در داخل بخش جهت اقامت مادران بمنظور اجرای طرح ولادت و شناسنامه نیز در همین طبقه قرار گرفته و کلیه پرسنل شاغل در این بخش خانم میباشند .

Rooming  فضای مناسبی تجهیز شده است اتاق مادران و واحد صدور گواهی

بخش ICU با ۱۶ تخت فعال و ۴۵ نفر پرسنل بطور متوسط به ۱۳۰  بیمار در ماه خدمات ارائه میدهد ، در حالیکه عفونت های بیمارستانی خاص ICU  در این بخش کنترل شده است .

بیماران پس از اعمال جراحی فوق تخصصی و بزرگ از اتاقهای عمل و اسکوپی و بیماران مولتیپل تروما و High Risk  از اورژانس و بیماران کمپلیکیت و پس از احیاء قلبی ریوی از سایر بخش ها به ICU  پذیرش میشوند و پس از برخورداری از مراقبت ویژه به بخشهای مرتبط به بیماریشان منتقل میگردند ، پذیرش بیمار در این بخش با هماهنگی مدیریت پرستاری انجام می پذیرد .

بخش های ویژه – I.C.U Open Heart

تعداد تخت : ۸ تخت فعال

ورود بیماران : بطور معمول بستری بیماران از اتاق عمل جراحی قلب باز و بعضا بصورت اورژانس از بخش آنژیوگرافی انجام می پذیرد .

عملکرد بخش : بطور میانگین اعمال کروزومی ، دریچه های مادرزادی بستری میشوند . مراقبتهای ویژه این بیماران با استفاده از وسایل مانیتورینگ کامل قلبی و عروقی ، مغزی و ریوی و دیگر ارگانها با حضور مستمر پزشک مقیم و پرستاران مجرب صورت می پذیرد .

این بخش در طبقه اول قرار گرفته است به جهت جلوگیری از انتشار عفونت و تسهیل در روند درمان بمیاران این بخش ملاقات ممنوع میباشد ، جهت ارتباط با بخش به منظور آگاهی از وضعیت بیمار خود میتوانید با شماره تلفنهای ۲۵۷۴ و ۲۵۷۵ تماس حاصل نمائید .

بخش های ویژه – Post C.C.U

اتاق عمل – جنرال

اتاق عمل جنرال به متراژ ۱۸۵۰  متر مربع واقع در طبقه اول جنب آسانسورها و روبروی بخشICU  بیمارستان میباشد .

تعداد ۱۶ اتاق عمل فعال در حال حاضر در تخصصهای زیر فعالیت میکند :

جراحی قلب باز ، ارتوپدی ، مغزواعصاب ، ENT  ، چشم ، فک و صورت و ترمیمی و زیبایی ، ارولوژی و لاپاراسکوپی و جراحی عمومی و اطفال

قابل به ذکر است ۹۰% از اعمال جراحی ها در زمینه های فوق تخصصی میباشد مانند :

-آرتروسکوپی ، آرتروپلاستی ، لاپاراسکوپی ، توراکوسکوپی ، آندسکوپی ، اسکلیوزیس و CD  گذاری ( فیوژن ستون فقرات ) آندسکوپی هیپوفیز ، فیکو و پیوند قرنیه ، جراحی های فوق تخصصی اطفال و نوزادان ، نفرکتومی به روش لاپاراسکوپی و پیوند کلیه

کلیه اطلاعات مربوط به وضعیت بیمار از بدو پذیرش در اتاق عمل ، شروع عمل ، تحویل به ریکاوری توسط رایانه ثبت و در مانیتورهای طبقه همکف اعلام میشود .

پذیرش بیماران در اتاق عمل جنرال به دو صورت میباشد که بیماران الکتیو از طریق بخشهای بستری و بیماران اورژانسی از اورژانس پذیرش میشوند .

اتاق عمل – زایمان

بخش NICUB   :

با ظرفیت ۳۷ تخت که دارای ۴۳ پرستار ، ۱۰ کمک بهیار ، یک منشی و چهار نفر خدمات مراقبت میشوند . در طی ۲۴ ساعت شبانه روز ، پانزده پزشک مقیم متخصص اطفال که در هر شیفت حداقل دو نفر پزشک حضور دارند و روزانه بخش توسط یک نفر فوق تخصص نوزادان ویزیت میگردد .

بر حسب شرایط نوزاد اتاق ها به گروههای مختلفی تقسیم شده اند که به شرح ذیل میباشد :

۱- اتاق تریاژ نوزادان : تمامی نوزادان متولد شده در این اتاق ادمیت و کارهای اولیه انجام و سپس نوزاد بر حسب شرایط بالینی یا نزد مادر رفته یا بستری در بخش میگردند .

۲- اتاق بیماران ونتیلاتوری : در این اتاق که ۶ تخت ظرفیت دارد بیمارانی که پره مچور هستند و نیازمند به مراقبت با ونتیلاتور دارند بستری میگردند .

۳- اتاق بیماران تنفسی : در این اتاق که ۶ تخت ظرفیت دارد ، بیمارانی که اکسیژن تراپی میشوند بستری میگردند .

۴- اتاق نوزاد بیمار با ظرفیت ۶ تخت نوزادانی که با تشخیص هایپوگلیسمی SEPSIS  یا مشکلات جراحی بستری میشوند .

۵- اتاق بیماران اورژانس با ظرفیت ۶ تخت برای بیمارانی که از بیرون بیمارستان مراجعه میکنند .

۶- اتاق فتوتراپی با ظرفیت ۶ تخت که در آن نوزادان ایکتریک بستری و درمان میگردند .

۷- یک اتاق نیز تحت عنوان اتاق ایزوله برای موارد عفونی منظور شده است .

در این بخش مواردی نظیر RDS , SEPSIS  ، پره مچوریتی ، پنومونی ، بیماریهای مادرزادی قلب ، ناهنجاریهای مادرزادی ( شکاف لب ، شکاف کام ، آترزی مری ، آکستروفی مثانه ، دیافراگم ) هایپوگلیسمی و ایکتر بستری تحت درمان قرار میگیرند .

این بخش در طبقه دوم واقع شده است و در داخل بخش جهت اقامت مادران بمنظور اجرای طرح Rooming  فضای مناسبی تجهیز شده است اتاق مادران و واحد صدور گواهی ولادت و شناسنامه نیز در همین طبقه قرار گرفته و کلیه پرسنل شاغل در این بخش خانم میباشند .

بخش های ویژه – I.C.U

بخش ICU با ۱۶ تخت فعال و ۴۵ نفر پرسنل بطور متوسط به ۱۳۰  بیمار در ماه خدمات ارائه میدهد ، در حالیکه عفونت های بیمارستانی خاص ICU  در این بخش کنترل شده است .

بیماران پس از اعمال جراحی فوق تخصصی و بزرگ از اتاقهای عمل و اسکوپی و بیماران مولتیپل تروما و High Risk  از اورژانس و بیماران کمپلیکیت و پس از احیاء قلبی ریوی از سایر بخش ها به ICU  پذیرش میشوند و پس از برخورداری از مراقبت ویژه به بخشهای مرتبط به بیماریشان منتقل میگردند ، پذیرش بیمار در این بخش با هماهنگی مدیریت پرستاری انجام می پذیرد .

بخش های ویژه – I.C.U Open Heart

تعداد تخت : ۸ تخت فعال

ورود بیماران : بطور معمول بستری بیماران از اتاق عمل جراحی قلب باز و بعضا بصورت اورژانس از بخش آنژیوگرافی انجام می پذیرد .

عملکرد بخش : بطور میانگین اعمال کروزومی ، دریچه های مادرزادی بستری میشوند . مراقبتهای ویژه این بیماران با استفاده از وسایل مانیتورینگ کامل قلبی و عروقی ، مغزی و ریوی و دیگر ارگانها با حضور مستمر پزشک مقیم و پرستاران مجرب صورت می پذیرد .

این بخش در طبقه اول قرار گرفته است به جهت جلوگیری از انتشار عفونت و تسهیل در روند درمان بمیاران این بخش ملاقات ممنوع میباشد ، جهت ارتباط با بخش به منظور آگاهی از وضعیت بیمار خود میتوانید با شماره تلفنهای ۲۵۷۴ و ۲۵۷۵ تماس حاصل نمائید .

بخش های ویژه – Post C.C.U

اتاق عمل جنرال به متراژ ۱۸۵۰  متر مربع واقع در طبقه اول جنب آسانسورها و روبروی بخشICU  بیمارستان میباشد .

تعداد ۱۶ اتاق عمل فعال در حال حاضر در تخصصهای زیر فعالیت میکند :

جراحی قلب باز ، ارتوپدی ، مغزواعصاب ، ENT  ، چشم ، فک و صورت و ترمیمی و زیبایی ، ارولوژی و لاپاراسکوپی و جراحی عمومی و اطفال

قابل به ذکر است ۹۰% از اعمال جراحی ها در زمینه های فوق تخصصی میباشد مانند :

-آرتروسکوپی ، آرتروپلاستی ، لاپاراسکوپی ، توراکوسکوپی ، آندسکوپی ، اسکلیوزیس وCD  گذاری ( فیوژن ستون فقرات ) آندسکوپی هیپوفیز ، فیکو و پیوند قرنیه ، جراحی های فوق

تخصصی اطفال و نوزادان ، نفرکتومی به روش لاپاراسکوپی و پیوند کلیه

کلیه اطلاعات مربوط به وضعیت بیمار از بدو پذیرش در اتاق عمل ، شروع عمل ، تحویل به ریکاوری توسط رایانه ثبت و در مانیتورهای طبقه همکف اعلام میشود .

پذیرش بیماران در اتاق عمل جنرال به دو صورت میباشد که بیماران الکتیو از طریق بخشهای بستری و بیماران اورژانسی از اورژانس پذیرش میشوند
۲ ديدگاه مطلب براي " بیمارستان میلاد/راهنمای طبقات ساختمان مرکزی بیمارستان میلاد/نقشه های بیمارستان میلاد " ارسال شده است.

  1. بهروز گروسی گفت:

    سلام با عرض پوزش میشه بهم بگید میشه خانومم و بیارمش بیمارستان میلاد خانومم دفعه قبل تو محل سکونتم قزوین زایمان کرد و با مشکلات زیادی روبرو شدیم حالا اگه میشه رانمای کنبید چطور میشه از الان روز زایمان و بهتون بگم و خانوممو بیارم اونجا ..من الان ساکن روستای حصار خوروان هستم .بیمه تکمیلی البرر دارم .بیمه تامین اجتمای هم دارم تو رو خدا با من تماس بکیرید و اجازه بدید .ما نزدیک بیمارستان فامیل دارم یه فته قبل از زایمان میایم خونه فامیلمون با عرض پوزش منتظر لطف شما هستم

  2. احمدشاهی گفت:

    با سلام.
    لطفا اگر پلان آزمایشگاه بیمارستان میلاد در دسترستون هست برام میل کنید. هزینه ای هم اگر داره در خدمتم

ارسال نظر

کسب درآمد
آخرین مطالب


پیش بینی مسابقات ورزشی خرید کریو