بیمارستان میلاد/راهنماي طبقات ساختمان مركزي بیمارستان میلاد/نقشه های بیمارستان میلاد

کد مطلب: 5280 | زمان انتشار: ۱۳:۰۹:۳۳ - دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۲ | ۲ نظر | دفعات مشاهده : 36,291 | |

بیمارستان میلاد/راهنمای طبقات ساختمان مرکزی بیمارستان میلاد/نقشه های بیمارستان میلاد

 بیمارستان میلاد/راهنمای طبقات ساختمان مرکزی بیمارستان میلاد/نقشه های بیمارستان میلاد

بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد
بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد

بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلادبیمارستان میلاد,عکس بیمارستان میلاد,معماری بیمارستان میلاد,فضای داخل بیمارستان میلاد,پلان و نقشه بیمارستان میلاد,دانلود نقشه های بیمارستان میلاد

راهنمای طبقات ساختمان مرکزی بیمارستان میلاد

راهنمای طبقات ساختمان درمانگاه

همکف:درمانگاه شبانه روزی، تزریقات، داروخانه، فیزیوتراپی، آزمایشگاه، طب هسته ای، گفتاردرمانی ، اودیولوژی، آژانس، پذیرش سرپایی، نماینده بیمه، پیگیری حضوری، انتقال خون،داروخانه، لوازم بهداشتی وآرایشی، امور مالی، بخش آنژیوگرافی،اتاق پلیس، مهدکودک، بوفه.

طبقه۱: بخش اسکوپی، آزمایشگاه فیزیولوژی، بانک خون، آزمایشگاه اورژانس، تحریرات، بخش دیالیز.

طبقه۲: درمانگاه: چشم، گوش وحلق وبینی، عینک سازی، دندانپزشکی.

طبقه۴درمانگاه: زنان، اطفال، آنژیوگرافی، ارتوپد، جراحی، ارولوژ، دپارتمان تغذیه.

طبقه۵: درمانگاه: لیزر، داخلی، گوارش، خون، ریه، عفونی، روماتولوژ، هماتولوژ.

طبقه ۶: درمانگاه: جراحی مغز واعصاب، پروفسور اسماعیل اف، قلب، بیهوشی، داخلی مغز واعصاب، اعصاب وروان، روانشناسی، نوار مغز، نوار عصب و عضله، طب فیزیکی.

بخش های تخصصی – قلب

تعداد تخت ۳۷ و دارای اقدامات ذیل میباشد :

۱- نوبت دهی جراحی قلب دوشنبه و چهارشنبه ها ۱۲-۸ ظهر طبق الویت پزشک جراح

۲- بستری بیماران مستقیم طبق اولویت نوبت بستری بعدازظهرها

۳-انتقال بیماران ، اتاق عمل جراحی قلب صبحها

۴- پذیرش بیماران بعد از عمل جراحی قلب از بخش ICU.OH  صبحها

۵- ترخیص بیماران بعد از ترخیص جراح و داخلی قلب بعدازظهرها

بخش های تخصصی – ارتوپدی

تعداد تخت : ۳۶ تخت

متوسط اتاق بستری : ۵ روز

متوسط اشغال تخت : ۹۷ درصد

پذیرش به دو صورت انجام می پذیرد : ۱- اورژانس ۲- Elective  در حدود ۳۰ درصد

تعداد تخت : ۳۶ تخت

اتاق ها:  ۶ اتاق عمومی ۴ تخته ، ۲ اتاق عمومی ۳ تخته و ۶ اتاق خصوصی

موارد قابل بستری در این بخش شامل : تعویض مفاصل ، آرتروسکوپی مفاصل ، فیکساسیون انواع شکستگیها اعمال جراحی الیزارف ، اوگانسیان ، CTS  ، هالگوس والگوس ، ترمیم و باز سازی لیگامانهای زانو و درمان تحت تراکشن اکثر بیماران این بخش CBR  ( استراحت مطلق و Total Care  )هستند .

بخش های تخصصی – ارتوپدی

تعداد تخت : ۳۶ تخت

متوسط اتاق بستری : ۵ روز

متوسط اشغال تخت : ۹۷ درصد

پذیرش به دو صورت انجام می پذیرد : ۱- اورژانس ۲- Elective  در حدود ۳۰ درصد

تعداد تخت : ۳۶ تخت

اتاق ها:  ۶ اتاق عمومی ۴ تخته ، ۲ اتاق عمومی ۳ تخته و ۶ اتاق خصوصی

موارد قابل بستری در این بخش شامل : تعویض مفاصل ، آرتروسکوپی مفاصل ، فیکساسیون انواع شکستگیها اعمال جراحی الیزارف ، اوگانسیان ، CTS  ، هالگوس والگوس ، ترمیم و باز سازی لیگامانهای زانو و درمان تحت تراکشن اکثر بیماران این بخش CBR  ( استراحت مطلق و Total Care  )هستند .

بخش های تخصصی – ارتوپدی

تعداد تخت : ۳۶ تخت

متوسط اتاق بستری : ۵ روز

متوسط اشغال تخت : ۹۷ درصد

پذیرش به دو صورت انجام می پذیرد : ۱- اورژانس ۲- Elective  در حدود ۳۰ درصد

تعداد تخت : ۳۶ تخت

اتاق ها:  ۶ اتاق عمومی ۴ تخته ، ۲ اتاق عمومی ۳ تخته و ۶ اتاق خصوصی

موارد قابل بستری در این بخش شامل : تعویض مفاصل ، آرتروسکوپی مفاصل ، فیکساسیون انواع شکستگیها اعمال جراحی الیزارف ، اوگانسیان ، CTS  ، هالگوس والگوس ، ترمیم و باز سازی لیگامانهای زانو و درمان تحت تراکشن اکثر بیماران این بخش CBR  ( استراحت مطلق و Total Care  )هستند اعمال جراحی الیزارف ، اوگانسیان ، CTS  ، هالگوس والگوس ، ترمیم و باز سازی لیگامانهای زانو و درمان تحت تراکشن

بخش های تخصصی – قلب

تعداد تخت ۳۷ و دارای اقدامات ذیل میباشد :

۱- نوبت دهی جراحی قلب دوشنبه و چهارشنبه ها ۱۲-۸ ظهر طبق الویت پزشک جراح

۲- بستری بیماران مستقیم طبق اولویت نوبت بستری بعدازظهرها

۳-انتقال بیماران ، اتاق عمل جراحی قلب صبحها

۴- پذیرش بیماران بعد از عمل جراحی قلب از بخش ICU.OH  صبحها

۵- ترخیص بیماران بعد از ترخیص جراح و داخلی قلب بعدازظهرها

بخش های تخصصی – ارولوژی

تعداد تخت : ۳۶ تخت

تعداد اتاق: شامل ۶ اتاق خصوصی و ۴ تخت جهت خانمها و ۴ تخت اطفال ( ۲ عدد کوچک و ۲ عدد بزرگسال ) و ۲۲ تخت جهت آقایان

( تعداد ۸ تخت آن مخصوص بیماران نفرولوژی )

همچنین در این بخش بیمارانی که مشکلات دستگاه ادراری و یا کاندید عمل پیوند کلیه هستند بستری میشوند .

بخش های تخصصی – زنان و زایمان

بلوک زایمان :

دارای هشت تخت لیبر ، چهارتخت زایمان ، چهار تخت ریکاوری و یک تخت NST  و یک اطاق ایزوله موجود میباشد و جمعا دارای شش مانیتورینگ قلبی جنین میباشد . بخش بلوک زایمان دارای یک پزشک مقیم و یک پزشک آنکال زنان میباشد .

موارد بستری در این بخش : زایمان طبیعی ، سزارین های اورژانسی با شکم حاد ( کیست تخمدان ، EP ) مادران باردار تحت نظر ( دیابتی ، فشارخون ، و ۰۰۰ )

بخش زنان و زایمان ۱ :

تعداد تخت : ۳۶ عدد

تعداد تخت : ۳۰

بیمارانی که زایمان طبیعی داشته اند بعد از زایمان به این بخش منتقل میشوند . در این بخش طرح هم اتاقی مادر و نوزاد برقرار باشد ، بیمارانی که در طی حاملگی مشکلات بارداری نظیر ( مشکوک به درد زودرس ، مشکوک به خونریزی و غیره ۰۰۰ ) نیز بستری میشوند . نوزادان بستری در این بخش سالم و بدون مشکل میباشند و از شیر مادر تغذیه میشوند .

بخش زنان و زایمان ۲ :

دارای ۳۷ تخت  ، ۷ اطاق خصوصی که ۲ اطاق آن ایزوله و مابقی آن خصوصی میباشد . بقیه تختها در اطاقهای ۳ و ۴ تخته میباشد .

دارای ۲۵ پرسنل شامل : یک سرپرستار ، یک منسی ، ۱۶ پرستار و ۶ کمک بهیار میباشد .

کیسهای بستری در بخش سزارین و کورتاژ میباشد طرح Rooming  در این بخش اجرا میگردد . در ضمن کلیه پرسنل بخش خانم میباشد و از پذیرش همراه آقا در بخش معذوریم .

بخش های تخصصی – جراحی زنان

مراقبت پرستاری بیماران بستری در بخش جراحی زنان با تشخیص های ذیل عبارت است از :

آپاندیسیت ، کوله سیستیت و سنگ CBD  ، ایکتر انسدادی ، همورئید ، فیشر ، آبسه پری آنال ، کانسر Brast  ، معده ، مری ، روده بزرگ ، روده کوچک ، رکتوم ، تیروئیدیت ، و کانسر تیروئید ، هرنی ، اینگوینال ، نافی ، اینکانسره ، آبسه پرنال ، کلستومی و ایلئوستومی ، پارکی طحال ، کیست تخمدان ، لیپوم ، واریس پا ، واریس مری ، جراحی فک ، مولتیپل تروما ، انسداد روده ، توده برست و بای پس روده ، تومور پانکراس و پانکراتیت ، کیست هیداتیک و BCC  این بخش در طبقه ششم قرار گرفته است و کلیه پرسنل بخش خانم هستند ، ملاقات هر روز بعدازظهر ساعت ۲ الی ۴ آزاد میباشد .

بخش های تخصصی – جراحی مردان

کارهای انجام شده در بخش با توجه به بیماریهای موجود :

مراقبتهای پرستاری بیماریهای آپاندیسیت ، کوله سیستیت ، همورئید ، فیشر ، آبسه پره آنال ، فیستول آنال ، سینوس پایلویندال ، ژنیکوماستی ، کانسر مری ، معده ، روده بزرگ و کوچک ، تیروئیدیت ، هرنی ( اینگوینال ، نافی ، اینکارسره ، هیاتال ، انسزیونال ) ، واریس پا ، واریس مری ، جراحی فک ، M.T ، انسداد روده ، GOO  ، کلستومی ، ایلئوستومی ، ایکتر انسدادی ، کیست هیداتیک ، BCC  ، لیپوم ، پارگی طحال و ۰۰۰ پذیرش در این بخش از طریق اورژانس یا پذیرش بستری میباشد ، این بخش در طبقه ششم قرار گرفته است و دارای ۳۶ تخت فعال میباشد که تعداد ۴ تخت این بخش اتاقهای خصوصی و ۲ تخت ایزوله میباشد .

بخش های تخصصی – اطفال

بخش اطفال در طبقه چهارم بیمارستان میلاد قرار دارد دارای ۳۷ تخت فعال که شامل ۷ اتاق خصوصی ، شش اتاق دو تخته میباشد ، از کل تختها ۱۸ تخت مربوط به بیماران داخلی است ، اکثر بیماران بخش اطفال ، بیماران عفونی و جراحی های جنرال میباشد ، در بخش بیماران خون و شیمی درمانی و روماتولوژی بستری نمیشوند و به صورت سرپائی در درمانگاهها ویزیت میگردند .

بخش های تخصصی – دیالیز

بخش های تخصصی – بستری کوتاه مدت (Day care)

دارای ۳۰ تخت بعلاوه یک اتاق Pre  آقایان و یک اتاق Pre  خانم ها میباشد ، بیمارانی که در این بخش پذیرش میشوند از اتاق عمل اسکوپی و اورژانس میباشند و بیماران اتاق عمل جنرال مستقیما در این بخش پذیرش شده و به اتاق عمل فرستاده میشوند .

بیماران بستری در این بخش شامل موارد ذیل میباشد :

سینوس پایلویندال ، همورئید ، هرنی ، کیست پره آنال ، واریکوسل ، ارکیدوپکسی ، TUL  ، کاتاراکت ، آندسکوپی سینوس ، سپتوپلاستی ، ERCP  ، آندسکوپی ، لاپاراسکوپی ، کولونوسکوپی ، بیوپسی کبد ، خال برداری ، خارج کردن پین و پلاک ، آنتروپیون ، DCR  ، CTS  ، لوزه ، آپاندیسیت ، کله سیستیت ، توده برست

ضمنا طبق چارت تشکیلاتی بخش شامل یک سرپرستار و ۱۲ پرستار میباشد که ۲ نفر از پرستاران به بخشهای دیگر منتقل شده اند و در حال حاضر ۱۰ پرستار ، ۷ کمک بهیار در این بخش مشغول بکار میباشند .

بخش های تخصصی – خصوصی

بخش ۱۰ :

دارای ۲۳ تخت (۱۴ عدد دو تخته ، ۷ عدد خصوصی و دو اتاق اطفال) میباشد ، بیماران خانم میباشند(مگر در موارد خاص که آقایون نیز بستری میگردند) ، دارای بیمه های تکمیلی و یا آزاد و غیر بیمه میباشند .

انواع بیماران از جمله داخلی ( پنومونی ، DVT  ، کنترل قند خون ، CVA  و ۰۰۰ ) جراحی ( کله سیستکتومی ، آپاندکتومی ، گاستروباندینگ ، سپتوپلاستی ، TKR  و THR  ) و زنان ( سیستول ، TL  ، سزارین و ۰۰۰ ) و همچنین نوزادان بیماران سزارین بستری و ویزیت روزانه میگردند .

این بخش در طبقه دهم قرار گرفته است

ساعات ملاقات : از ساعت ۱۳

در این بخش طرح Rooming  اجرا میشود .

بخش ۹ :

بخش نهم واقع در طبقه نهم بیمارستان میباشد ، این بخش شامل ۲۳ تخت بستری میباشد و شاملهشت اتاق دو تخته ، و هفت اتاق تک تخته میباشد ، در این بخش بیماران خانم و آقا بستریمیشود . در این بخش بیماران داخلی ، جراحی و جنرال در این بخش بستری میشوند .

اکثر بیمارانیکه در این بخش بستری میشوند دارای بیمه تکمیلی میباشند . ضمنا بیماران آزاد نیز در این بخش بستری میشوند ، در این بخش پذیرش بیماران تامین اجتماعی انجام نمیگیرد ، بیماران در طبقه دهم بیمارستان بخش پذیرش میشوند ، این بیماران از طریق مطب یا درمانگاه پزشکان معرفی میشوند

ترخیص بیماران نیز در همان طبقه دهم انجام میگیرد ، پس از گرفتن برگه خروج و امضاء توسط پرستار بخش بیمار از بخش ترخیص است .

بخش ۱۱ B  :

بخش ۱۱ B  دارای ۲۳ تخت فعال میباشد ( ۷ اتاق خصوصی و ۸ اتاق دو تخته ) بخش پذیرای بیماران آقا و بیماریهای جنرال ( داخلی ، جراحی و ۰۰۰) میباشد ( در موارد استثناء بیماران خانم در اتاقهای خصوصی بستری میگردند ) بیماران تحت پوشش بیمه تکمیلی و یا بصورت آزاد بستری میگردند . بیمارانیکه فقط تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد نمیتوانند در بخش بستری گردند این بخش در طبقه یازدهم قرار گرفته و شماره تماس با بخش ۴۲۰۵  و ملاقات از ساعت ۲ الی ۴ آزاد میباشد .

بخش های فوق تخصصی – جراحی

تعداد تخت : ۳۶ تخت

تعداد پرستاران : ۱۶ نفر

تعداد کمک بهیاران : ۸ نفر

منشی  : یک نفر

خدمات : ۴ نفر

پذیرش بیماران از طریق پذیرش بستری و بخش اورژانس صورت میگیرد و موارد توراکس ، ارتوپدی ، اطفال ، ترمیمی و عروق در این بخش بستری میگردند .

بخش های فوق تخصصی – داخلی

تعداد تختهای عمومی : ۶ اتاق چهار تخته ، ۲ اتاق سه تخته و تعداد ۶ اتاق یک تخته خصوصی

دارای ۲۹ نفر پرسنل که شامل یک سرپرستار ، یک منشی و۲۰ پرستار و ۷ کمک بهیار میباشد .

پذیرش بیماران بخش فوق تخصص داخلی از طریق پذیرش بستری و اورژانس میباشد ،

موارد بستری : گوارش ، غدد ، آنکولوژی ، روماتولوژی ، ریه و داخلی

اقدامات لازم جهت بیماران :

بیماران روماتولوژی : سنجش تراکم استخوان ، فیزیوتراپی اندامها ، پونکسیون مایع مفصلی ، پالس تراپی ، MRI مربوطه

بیماران کانسری ریه COPD  و ریوی : ECG/CXRY  اسپیرومتری ، سونوگرافی ، برنکوسکوپی ، بیوپسی ریه ،  TAP  مایع پلور ، پاتولوژی ، اکوکاردیوگرافی ، ABG  ، اسکن هسته ای ، سی تی اسکن ، پرفیوژن ریه ، توراکوسکوپی ، HRCT

بیماران گوارشی : آندسکوپی ، کولونوسکوپی ، سونوگرافی CT SCAN  ، ERCP , MRCP , PTC ,  آنژیوگرافی مری و قلب ، کلانژیوگرافی

بیماران آنکولوژی : تزریق خون BMA , BMB

بیماران مغزواعصاب : CT/NCV/TCD  مغزواستخوان و MRI

بیمارن غددکنترل و چک قند خون ، پانسمانهای دیابتی و آموزش کنترل قند خون

بخش های ویژه – P.I.C.U

تعداد تخت : ۶ تخت

تعداد پرسنل پرستاری : ۱۲ پرستار ، ۴ کمک بهیار

بیمارانیکه در این بخش بستری میشوند :

تشنج ، پنومونی ، دیسترس تنفسی ، DK ، BT  ، اسکلوزیس ، کیفوز ، HT  ، آسم ، آسپیراسیون جسم خارجی ، گاستروآنتریت ، CP  ، کروپ ، گلین باره

بیمارانیکه از بدو تولد در NICU  بستری بوده و بعد از ۳۰ روزه شدن به PICU  منتقل میشوند : ورنیک هانمن ، هیدروسفال ، M.T  ، CF   ،

این بخش مراقبتهای ویژه کودکان میباشد از سن یکماهگی تا ۱۲ سالگی که در طبقه دوم قرار گرفته است

بخش های ویژه – N.I.C.U

بخش NICUA  :

دارای ۱۶ تخت با ۶ تخت فعال رسپیراتور و دارای یک اتاق ایزوله و یک اتاق تعویض خونمیباشد .

در این بخش مواردی شامل نوزادان بدحال پره ترم بین ۳۵-۲۵ هفته با تشخیص RDS  ، نوزادان بدحال که نیاز به جراحی دارند من جمله هرنی ، دیافراگم و آمفالوسل سپتی سمی  که در داخل بیمارستان میلاد متولد شده اند و پذیرش بیماران خارج از بیمارستان میلاد در این بخش صورت نمیگیرد .

بخش NICUB   :

با ظرفیت ۳۷ تخت که دارای ۴۳ پرستار ، ۱۰ کمک بهیار ، یک منشی و چهار نفر خدمات مراقبت میشوند . در طی ۲۴ ساعت شبانه روز ، پانزده پزشک مقیم متخصص اطفال که در هر شیفت حداقل دو نفر پزشک حضور دارند و روزانه بخش توسط یک نفر فوق تخصص نوزادان ویزیت میگردد .

بر حسب شرایط نوزاد اتاق ها به گروههای مختلفی تقسیم شده اند که به شرح ذیل میباشد :

۱- اتاق تریاژ نوزادان : تمامی نوزادان متولد شده در این اتاق ادمیت و کارهای اولیه انجام و سپس نوزاد بر حسب شرایط بالینی یا نزد مادر رفته یا بستری در بخش میگردند .

۲- اتاق بیماران ونتیلاتوری : در این اتاق که ۶ تخت ظرفیت دارد بیمارانی که پره مچور هستند و نیازمند به مراقبت با ونتیلاتور دارند بستری میگردند .

۳- اتاق بیماران تنفسی : در این اتاق که ۶ تخت ظرفیت دارد ، بیمارانی که اکسیژن تراپی میشوند بستری میگردند .

۴- اتاق نوزاد بیمار با ظرفیت ۶ تخت نوزادانی که با تشخیص هایپوگلیسمی SEPSIS  یا مشکلات جراحی بستری میشوند .

۵- اتاق بیماران اورژانس با ظرفیت ۶ تخت برای بیمارانی که از بیرون بیمارستان مراجعه میکنند .

۶- اتاق فتوتراپی با ظرفیت ۶ تخت که در آن نوزادان ایکتریک بستری و درمان میگردند .

۷- یک اتاق نیز تحت عنوان اتاق ایزوله برای موارد عفونی منظور شده است .

در این بخش مواردی نظیر RDS , SEPSIS  ، پره مچوریتی ، پنومونی ، بیماریهای مادرزادی قلب ، ناهنجاریهای مادرزادی ( شکاف لب ، شکاف کام ، آترزی مری ، آکستروفی مثانه ، دیافراگم ) هایپوگلیسمی و ایکتر بستری تحت درمان قرار میگیرند .

این بخش در طبقه دوم واقع شده است و در داخل بخش جهت اقامت مادران بمنظور اجرای طرح ولادت و شناسنامه نیز در همین طبقه قرار گرفته و کلیه پرسنل شاغل در این بخش خانم میباشند .

Rooming  فضای مناسبی تجهیز شده است اتاق مادران و واحد صدور گواهی

بخش ICU با ۱۶ تخت فعال و ۴۵ نفر پرسنل بطور متوسط به ۱۳۰  بیمار در ماه خدمات ارائه میدهد ، در حالیکه عفونت های بیمارستانی خاص ICU  در این بخش کنترل شده است .

بیماران پس از اعمال جراحی فوق تخصصی و بزرگ از اتاقهای عمل و اسکوپی و بیماران مولتیپل تروما و High Risk  از اورژانس و بیماران کمپلیکیت و پس از احیاء قلبی ریوی از سایر بخش ها به ICU  پذیرش میشوند و پس از برخورداری از مراقبت ویژه به بخشهای مرتبط به بیماریشان منتقل میگردند ، پذیرش بیمار در این بخش با هماهنگی مدیریت پرستاری انجام می پذیرد .

بخش های ویژه – I.C.U Open Heart

تعداد تخت : ۸ تخت فعال

ورود بیماران : بطور معمول بستری بیماران از اتاق عمل جراحی قلب باز و بعضا بصورت اورژانس از بخش آنژیوگرافی انجام می پذیرد .

عملکرد بخش : بطور میانگین اعمال کروزومی ، دریچه های مادرزادی بستری میشوند . مراقبتهای ویژه این بیماران با استفاده از وسایل مانیتورینگ کامل قلبی و عروقی ، مغزی و ریوی و دیگر ارگانها با حضور مستمر پزشک مقیم و پرستاران مجرب صورت می پذیرد .

این بخش در طبقه اول قرار گرفته است به جهت جلوگیری از انتشار عفونت و تسهیل در روند درمان بمیاران این بخش ملاقات ممنوع میباشد ، جهت ارتباط با بخش به منظور آگاهی از وضعیت بیمار خود میتوانید با شماره تلفنهای ۲۵۷۴ و ۲۵۷۵ تماس حاصل نمائید .

بخش های ویژه – Post C.C.U

اتاق عمل – جنرال

اتاق عمل جنرال به متراژ ۱۸۵۰  متر مربع واقع در طبقه اول جنب آسانسورها و روبروی بخشICU  بیمارستان میباشد .

تعداد ۱۶ اتاق عمل فعال در حال حاضر در تخصصهای زیر فعالیت میکند :

جراحی قلب باز ، ارتوپدی ، مغزواعصاب ، ENT  ، چشم ، فک و صورت و ترمیمی و زیبایی ، ارولوژی و لاپاراسکوپی و جراحی عمومی و اطفال

قابل به ذکر است ۹۰% از اعمال جراحی ها در زمینه های فوق تخصصی میباشد مانند :

-آرتروسکوپی ، آرتروپلاستی ، لاپاراسکوپی ، توراکوسکوپی ، آندسکوپی ، اسکلیوزیس و CD  گذاری ( فیوژن ستون فقرات ) آندسکوپی هیپوفیز ، فیکو و پیوند قرنیه ، جراحی های فوق تخصصی اطفال و نوزادان ، نفرکتومی به روش لاپاراسکوپی و پیوند کلیه

کلیه اطلاعات مربوط به وضعیت بیمار از بدو پذیرش در اتاق عمل ، شروع عمل ، تحویل به ریکاوری توسط رایانه ثبت و در مانیتورهای طبقه همکف اعلام میشود .

پذیرش بیماران در اتاق عمل جنرال به دو صورت میباشد که بیماران الکتیو از طریق بخشهای بستری و بیماران اورژانسی از اورژانس پذیرش میشوند .

اتاق عمل – زایمان

بخش NICUB   :

با ظرفیت ۳۷ تخت که دارای ۴۳ پرستار ، ۱۰ کمک بهیار ، یک منشی و چهار نفر خدمات مراقبت میشوند . در طی ۲۴ ساعت شبانه روز ، پانزده پزشک مقیم متخصص اطفال که در هر شیفت حداقل دو نفر پزشک حضور دارند و روزانه بخش توسط یک نفر فوق تخصص نوزادان ویزیت میگردد .

بر حسب شرایط نوزاد اتاق ها به گروههای مختلفی تقسیم شده اند که به شرح ذیل میباشد :

۱- اتاق تریاژ نوزادان : تمامی نوزادان متولد شده در این اتاق ادمیت و کارهای اولیه انجام و سپس نوزاد بر حسب شرایط بالینی یا نزد مادر رفته یا بستری در بخش میگردند .

۲- اتاق بیماران ونتیلاتوری : در این اتاق که ۶ تخت ظرفیت دارد بیمارانی که پره مچور هستند و نیازمند به مراقبت با ونتیلاتور دارند بستری میگردند .

۳- اتاق بیماران تنفسی : در این اتاق که ۶ تخت ظرفیت دارد ، بیمارانی که اکسیژن تراپی میشوند بستری میگردند .

۴- اتاق نوزاد بیمار با ظرفیت ۶ تخت نوزادانی که با تشخیص هایپوگلیسمی SEPSIS  یا مشکلات جراحی بستری میشوند .

۵- اتاق بیماران اورژانس با ظرفیت ۶ تخت برای بیمارانی که از بیرون بیمارستان مراجعه میکنند .

۶- اتاق فتوتراپی با ظرفیت ۶ تخت که در آن نوزادان ایکتریک بستری و درمان میگردند .

۷- یک اتاق نیز تحت عنوان اتاق ایزوله برای موارد عفونی منظور شده است .

در این بخش مواردی نظیر RDS , SEPSIS  ، پره مچوریتی ، پنومونی ، بیماریهای مادرزادی قلب ، ناهنجاریهای مادرزادی ( شکاف لب ، شکاف کام ، آترزی مری ، آکستروفی مثانه ، دیافراگم ) هایپوگلیسمی و ایکتر بستری تحت درمان قرار میگیرند .

این بخش در طبقه دوم واقع شده است و در داخل بخش جهت اقامت مادران بمنظور اجرای طرح Rooming  فضای مناسبی تجهیز شده است اتاق مادران و واحد صدور گواهی ولادت و شناسنامه نیز در همین طبقه قرار گرفته و کلیه پرسنل شاغل در این بخش خانم میباشند .

بخش های ویژه – I.C.U

بخش ICU با ۱۶ تخت فعال و ۴۵ نفر پرسنل بطور متوسط به ۱۳۰  بیمار در ماه خدمات ارائه میدهد ، در حالیکه عفونت های بیمارستانی خاص ICU  در این بخش کنترل شده است .

بیماران پس از اعمال جراحی فوق تخصصی و بزرگ از اتاقهای عمل و اسکوپی و بیماران مولتیپل تروما و High Risk  از اورژانس و بیماران کمپلیکیت و پس از احیاء قلبی ریوی از سایر بخش ها به ICU  پذیرش میشوند و پس از برخورداری از مراقبت ویژه به بخشهای مرتبط به بیماریشان منتقل میگردند ، پذیرش بیمار در این بخش با هماهنگی مدیریت پرستاری انجام می پذیرد .

بخش های ویژه – I.C.U Open Heart

تعداد تخت : ۸ تخت فعال

ورود بیماران : بطور معمول بستری بیماران از اتاق عمل جراحی قلب باز و بعضا بصورت اورژانس از بخش آنژیوگرافی انجام می پذیرد .

عملکرد بخش : بطور میانگین اعمال کروزومی ، دریچه های مادرزادی بستری میشوند . مراقبتهای ویژه این بیماران با استفاده از وسایل مانیتورینگ کامل قلبی و عروقی ، مغزی و ریوی و دیگر ارگانها با حضور مستمر پزشک مقیم و پرستاران مجرب صورت می پذیرد .

این بخش در طبقه اول قرار گرفته است به جهت جلوگیری از انتشار عفونت و تسهیل در روند درمان بمیاران این بخش ملاقات ممنوع میباشد ، جهت ارتباط با بخش به منظور آگاهی از وضعیت بیمار خود میتوانید با شماره تلفنهای ۲۵۷۴ و ۲۵۷۵ تماس حاصل نمائید .

بخش های ویژه – Post C.C.U

اتاق عمل جنرال به متراژ ۱۸۵۰  متر مربع واقع در طبقه اول جنب آسانسورها و روبروی بخشICU  بیمارستان میباشد .

تعداد ۱۶ اتاق عمل فعال در حال حاضر در تخصصهای زیر فعالیت میکند :

جراحی قلب باز ، ارتوپدی ، مغزواعصاب ، ENT  ، چشم ، فک و صورت و ترمیمی و زیبایی ، ارولوژی و لاپاراسکوپی و جراحی عمومی و اطفال

قابل به ذکر است ۹۰% از اعمال جراحی ها در زمینه های فوق تخصصی میباشد مانند :

-آرتروسکوپی ، آرتروپلاستی ، لاپاراسکوپی ، توراکوسکوپی ، آندسکوپی ، اسکلیوزیس وCD  گذاری ( فیوژن ستون فقرات ) آندسکوپی هیپوفیز ، فیکو و پیوند قرنیه ، جراحی های فوق

تخصصی اطفال و نوزادان ، نفرکتومی به روش لاپاراسکوپی و پیوند کلیه

کلیه اطلاعات مربوط به وضعیت بیمار از بدو پذیرش در اتاق عمل ، شروع عمل ، تحویل به ریکاوری توسط رایانه ثبت و در مانیتورهای طبقه همکف اعلام میشود .

پذیرش بیماران در اتاق عمل جنرال به دو صورت میباشد که بیماران الکتیو از طریق بخشهای بستری و بیماران اورژانسی از اورژانس پذیرش میشوند
۲ ديدگاه مطلب براي " بیمارستان میلاد/راهنمای طبقات ساختمان مرکزی بیمارستان میلاد/نقشه های بیمارستان میلاد " ارسال شده است.

  1. بهروز گروسی گفت:

    سلام با عرض پوزش میشه بهم بگید میشه خانومم و بیارمش بیمارستان میلاد خانومم دفعه قبل تو محل سکونتم قزوین زایمان کرد و با مشکلات زیادی روبرو شدیم حالا اگه میشه رانمای کنبید چطور میشه از الان روز زایمان و بهتون بگم و خانوممو بیارم اونجا ..من الان ساکن روستای حصار خوروان هستم .بیمه تکمیلی البرر دارم .بیمه تامین اجتمای هم دارم تو رو خدا با من تماس بکیرید و اجازه بدید .ما نزدیک بیمارستان فامیل دارم یه فته قبل از زایمان میایم خونه فامیلمون با عرض پوزش منتظر لطف شما هستم

  2. احمدشاهی گفت:

    با سلام.
    لطفا اگر پلان آزمایشگاه بیمارستان میلاد در دسترستون هست برام میل کنید. هزینه ای هم اگر داره در خدمتم

ارسال نظرخرید vpn ساکس پیش بینی مسابقات ورزشی خرید کریو